Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Coaching Szerződés, ÁSZF

Amely létrejött egyrészről

A Te Neved

és irányítószámos lakcímed

mint Megbízó / Kliens,

másrészről

Gulyásné Farkas Rita life és spirituális coach

1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 37/B. 2/5.

adószám: 55089908-1-42

bankszámlaszám:

mint Megbízott között

az alulírott napon, az alábbi feltételek szerint.

Megbízó / Kliens megbízza a Megbízottat a részére megvalósuló egyéni coaching (beszélgetés) keretében történő segítségnyújtással.

A segítő beszélgetés várhatóan havonta __ alkalommal, alkalmanként 90 perc / 1,5 óra időtartamban, Megbízott székhelyén, vagy online felületen keresztül történik. A segítő folyamat alapját a felek közötti beszélgetések adják, akiknek munkája kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul.

A coaching tevékenységet személyesen Gulyásné Farkas Rita, lelki-szellemi életvezetési tanácsadó minősítésű coach látja el.

Felek rögzítik, hogy a szerződés az első ülés megkezdésekor, határozatlan időre jön létre; a megállapodás tárgyát előre meghatározott ülésszám nem képezi.

Mindkét fél vállalja, hogy a folyamat során egymás iránt elvárható és illő tiszteletet és megbecsülést tanúsítanak; mind szóban, mind viselkedésben egyaránt. Amennyiben a kölcsönös együttműködést és bizalmat nem látják biztosítottnak, ezt haladéktalanul egyeztetik, és megoldásra törekszenek – vagy befejezik az együttműködést.

Személyes találkozás esetén Megbízott vállalja, hogy biztosítja a zavartalan munkához szükséges helyszínt és biztonságos körülményeket.

Online konzultáció esetén mindkét fél vállalja, hogy biztosítja a zavartalan munkához szükséges helyszínt és biztonságos körülményeket.

Megbízó kötelezettsége és felelőssége

Megbízó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a coaching fejlesztés egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat; amelyben minden, a coaching keretei között eltervezett lépés, feladat és eredmény megvalósulása kizárólag a saját felelőssége.

Kijelenti, hogy nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét önreflektíven szemlélje, saját személyével és helyzetével objektíven foglalkozzon; viselkedésén változtasson. Emellett elfogadja Megbízottat mint coachot, illetve az általa alkalmazott munkamódszereket; és vállalja, hogy az üléseken szellemi munkára alkalmas állapotban jelenik meg.

Tudomásul veszi, hogy a folyamat alatt végig teljes mértékben ő maga felelős saját testi és lelki egészségéért; ő maga dönti el, hogy mennyiben és hogyan építi be, illetve hasznosítja a coaching során megszerzett tudást, ismereteket és technikákat. Mindezekért a coach felelősséget sem a folyamat alatt, sem azt követően nem vállal.

Tudomásul veszi, hogy Megbízott részére utasításokat nem adhat, a coaching szakmai, etikai normáival ellentétes kéréseket nem fogalmazhat meg, és Megbízottat a folyamat tartalmi részét illetően nem ellenőrizheti.

Megbízott kötelezettsége és felelőssége

Megbízott vállalja a Kliens fejlődési folyamatának kísérését, illetve azt, hogy a tervezett változtatásokat beavatkozásaival segíti, a haladást nyomon követi. Felelős a folyamat zavartalan viteléért – azonban a tényleges változtatást a Kliensnek kell véghezvinnie.

Kötelezi magát, hogy minden rendelkezésre álló eszközt, módszert és technikát bevon a Kliens fejlődésének érdekében. Vállalja továbbá, hogy az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusokat, ezekkel való szándékait és azok kockázatát, illetve lehetséges eredményét a folyamat minden fázisában nyíltan kezeli. Köteles munkáját a legjobb szakmai tudása és belátása alapján önállóan végezni, figyelemmel szakmai és etikai kötelezettségeire.

Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei, kompetenciája vagy helyzete már nem teszi lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy Megbízót átirányítja egy alkalmas másik coach-hoz.

Díjazás, fizetési feltételek

Amennyiben Megbízott részéről egyéb kijelentés (akciós ár meghirdetése) nem történik, Megbízottat a fentiekben részletezett feladatok elvégzéséért bruttó 8.000.- Ft, azaz nyolcezer forint / óra díjazás illeti meg. Ez a 90 perces / 1,5 órás coaching alkalmanként bruttó 12.000.- Ft azaz tizenkettőezer forintos összeget jelent.

Megbízott Kliens részére a díjazás az ülés végén kézhez vett összegéről számlát állít ki, melyet Kliens számára elektronikus és papír formátumban is átad. Banki átutalás esetén a fizetési határidő a konzultáció napján 24 óra Ennek elmulasztása esetén a további konzultációk a kölcsönösen kialkudott összeg megfizetéséig felfüggesztésre kerülnek; melyről Megbízott e-mailben – maximum 2 alkalommal – írásos figyelmeztetést küld.

Az online konzultáció megkezdésének feltétele a konzultációs díj legalább 50%-nak megfizetése Megbízott részére; legkésőbb a közösen kitűzött dátum napján délelőtt 9:00 óráig. Amennyiben ez nem valósul meg, Megbízott a megbízást és jelen Szerződés-t a Kliens részéről visszavontnak és semmisnek tekinti, így Megbízó felé semmiféle kötelezettség nem terheli. Online konzultáció esetén a fizetési határidő szintén a konzultáció napján 24 óra.

Amennyiben a Megbízó a Megbízott a munkadíját nem, vagy csak részben fizeti meg, Megbízott a megbízást és jelen szerződést a Kliens részéről ismételten visszavontnak és semmisnek tekinti, és a továbbiakban semmiféle kötelezettség nem terheli Megbízó felé.

Időpontok, változtatás, lemondás

Bármilyen jellegű időpont-egyeztetés alapvetően legkésőbb a megelőző ülés témája kell, hogy legyen. A Kliens és a coach között megbeszélt időpont legkésőbb 24 órával az időpont előtt mondható le; úgy, hogy a lemondás tudomásul vételéért a Megbízóé a felelősség.

A coaching ülések ütemezése a fenti időkeretek tiszteletben tartásával, közös megegyezéssel módosítható az aktuális helyzetnek megfelelően. Amennyiben bármely fél valamilyen váratlan helyzet következtében (baleset, betegség, vis maior esemény) egy megbeszélt időpont lemondására kényszerül, Megbízott köteles új időpontot biztosítani a Kliens számára.

Azok az ülések, amelyeken a Megbízó lemondás nélkül NEM jelenik meg, a megállapodásban megtartott ülésnek számítanak, melyekért Megbízottat 50%-os munkadíj-megfizetés illeti meg. Ennek elmulasztása esetén a további konzultációk az összeg megfizetéséig felfüggesztésre kerülnek; melyről Megbízott e-mailben – maximum 2 alkalommal – írásos figyelmeztetést küld.

Adatkezelés, titoktartás

Megbízott a Kliens személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázás és ügyfélnyilvántartás szempontjából elengedhetetlenül szükséges.

Megbízottat szakmai titoktartási kötelezettség terheli. Kijelenti, hogy munkája során tudomására jutott, vagy számára rendelkezésre bocsátott információkat és anyagokat, valamint saját jegyzeteit és az egyéb írásbeli dokumentumokat kizárólag a coaching folyamat céljaira használja fel és harmadik személy tudomására nem hozza. Titoktartási kötelezettsége mind a folyamat során, mind annak lezárultával fennáll.

Megbízott kötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat az adatvédelmi szabályzatban (GDPR) foglaltaknak megfelelően úgy őrzi meg, hogy az harmadik személy számára nem válik hozzáférhetővé.

Egyéb rendelkezések

Kliens jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy pszichiátriai kezelés alatt nem áll; általa ismert pszichiátriai megbetegedése nincs.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a coaching folyamat során felmerül a Kliens általi ön- vagy közveszélyeztetés gyanúja, a coachnak lehetősége van arra, hogy erről a körülményről az illetékes hatóságokat tájékoztassa.

Amennyiben a folyamat során bármikor a Kliens Megbízott irányában tiszteletlen, sértő, megalázó vagy agresszív viselkedést tanúsít, Megbízott a folyamatot egy határozott figyelmeztetés után megszakítja / felfüggeszti; igény esetén egy későbbi időpontra áthelyezi. Amennyiben az új időpontban a nem megfelelő viselkedés megismétlődik, Megbízott a folyamatot lezárja, és a továbbiakban Megbízó felé semmiféle kötelezettséget nem vállal.

Amennyiben online konzultáció esetén Kliens részéről nem valósulnak meg a zavartalan munkához szükséges, nyugodt körülmények, Megbízott a konzultációt a harmadik megszakításkor külön figyelmeztetés nélkül felfüggeszti, és a Kliens részére 50%-os díjazást számol fel.

Amennyiben bármelyik fél a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit súlyosan megszegi, úgy a másik fél jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal, indoklás mellett, írásban felmondani. A szerződés súlyos megszegésének minősül:

  • amennyiben a Kliens a meghatározott fizetési kötelezettségeinek az írásbeli felszólítások ellenére sem tesz eleget
  • az időpontokat és határidőken nem tartja tiszteletben
  • ha bármelyik fél titoktartási kötelezettségét megszegi
  • illetve Megbízott kötelezettségeit nem teljesíti megfelelően.

Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton, mediálással rendezni. A szerződés által nem meghatározott kérdésekben a Ptk, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A jelen Szerződés-ben foglaltakat, mint akaratunkkal mindenben egyezőt a mai napon aláírásunkkal elfogadtunk, és azon változtatást csak kölcsönös egyetértésben, írásban teszünk.

Dátum, aláírás.