Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Enneagram Nyolcas – ismerkedj meg a Harcos típussal!

Az Enneagram rendszerének általános bemutatása után hozom az egyes típusok részletes jellemzését. A következő típus, akivel megismerkedünk: a Nyolcas.

Főbb jellemvonások

 • erősnek és hatalmasnak tűnik – és képes mások felé is közvetíteni az erő érzését.
 • jó érzéke van az igazsághoz – ösztönösen megérzi, ha valahol „bűzlik” valami; ha valahol jogtalanság vagy tisztességtelenség történik.
 • megbízható, felelősségteljes és törődő – lehet építeni a szavára.
 • ha elköteleződik valami mellett, hatalmas energiákat fektet bele – legyen az akár egy projekt, akár egy kapcsolat.

Miért, hogyan alakul ki a Nyolcas típus?

A Nyolcas gyermek alapélménye, hogy az élet fenyegető és ellenséges; hogy nem szabad megbízni senkiben mindaddig, amíg be nem bizonyította megbízhatóságát. Olyan tapasztalatokat szerzett, hogy a világ „bünteti” a lágyságot: közvetlen környezete elnyomta vagy kitaszította; önmagán kívül nem bízhatott senkiben; esetleg szülei is az erőteljes, vagy akár agresszív viselkedést díjazták. Az a benyomás alakult ki benne, hogy a világot az erősek uralják, és a gyengék mindig a rövidebbet húzzák – ezért úgy dönt, hogy ő NEM lesz „jó”, és nem fog alkalmazkodni.

Azon igyekszik, hogy kifelé keménységet mutasson; mivel nem engedheti meg magának, hogy gyengéd legyen vagy elsírja magát. Tüskéket vagy vastag páncélt növeszt; megszegi a szabályokat, és diktál másoknak – még mielőtt mások diktálnának neki. Konfliktusokat keres – vagy akár maga szítja azokat; kemény könyök- és térdvédőkkel játszik, és notórius ellentmondó.

Némelyikük magatartása válaszreakció szüleinek túlságosan liberális nevelési módszereire: tesztelni akarja, hogy mi mindent kell tennie ahhoz, hogy átlépje a „megengedhető” határát, és megélhesse a konfrontációt.

A Nyolcas típust gyakran tévesztik össze az Egyes és a kontrafóbiás Hatos típussal – mivel mindhárom típus hajtóereje az agresszió. Ám a Nyolcassal ellentétben az Egyes kifejezetten arra törekszik, hogy „jó” legyen, és belülről akarja megreformálni az őt körülvevő rendszert; míg a Nyolcas hajlamos arra, hogy kilépjen a keretekből és kívülről, bármilyen eszköz használatával próbálja meg lerombolni azt. A kontrafóbiás Hatos agressziójának hajtóereje pedig a félelem – míg a Nyolcas agressziója inkább az élet és az igazságosság iránti totális elköteleződésből fakadó, a hamis dolgok felszámolására irányuló szenvedély. A kitaszított és elnyomott emberek (pl. a szegénynegyedek lakói) gyakran építenek ki magukban Nyolcas energiát.

A törekvés és a csapda

A Nyolcast az a vágy vezérli, hogy önálló és erős legyen; befolyással legyen a világra és elkerülje, hogy gyengének / esendőnek tűnjön.

Ahogyan az Egyes „jó gyerek” akar lenni – úgy a Nyolcas azon van, hogy „rossz gyerek” legyen. Élvezi, ha valami ellen küzdhet. Ritkán mutat félelmet; többnyire vakmerő – így a Nyolcas nők sokszor nehezebb helyzetben vannak, mivel a társadalom az erőt és merészséget inkább férfias tulajdonságnak tartja.

Mottója: „Hatalmam van – mert erősebb vagyok nálatok.”

A Nyolcas típus új gondolatokra, emberekre és helyzetekre adott első reakciója sokszor elutasítás és tagadás. Mivel nem képes elviselni a fennhéjázó tekintélyt, szenvedélyes igazság/osság-keresése gyakran oda vezet, hogy kiáll a gyengék, elnyomottak és védtelenek mellett. Ennek oka az, hogy bensőjében a keménység és sebezhetetlenség fala mögött egy gyermek bujkál. Belső gyermeke szöges ellentéte a kifelé mutatott erőnek és hatalomnak: gyöngéd és sebezhető; de mivel ezzel kapcsolatban igen bizonytalan, mélyen elrejti, és élete során talán ha 2-3 embernek mutatja meg. Könnyebb ezeket a tulajdonságokat másokban felfedeznie és megvédenie.

Kerüli a gyámoltalanságot, a gyengeséget és az alávetettséget – emiatt hajlamos a fölényességre és az akaratosságra, hogy elkerülje a gyengeség látszatát. Megeshet, hogy önmagával is nagyon szigorúan bánik, anélkül, hogy ebből a külvilág bármit is észrevenne.

Diplomáciai képességekkel nem rendelkezik – de látni, tudni akarja, mi az, amivel számolnia kell, mi az, amiben részt vesz. Azért támad másokra, hogy „kiugrassa a nyulat a bokorból” – mivel meg van győződve arról, hogy a vele szemben lévő csak megjátssza magát. Azt is tudnia kell, ki barát és ki ellenség – ki ellen kell küzdenie, és ki az, akinek nekivetheti a hátát.

Csapdája a bosszú / megtorlás és a szemérmetlenség.

Az igazságosságról vallott felfogása a „kiegyenlítés” elvén alapszik, vagyis abból indul ki, hogy a „gonoszt” meg kell büntetni – ezért mindig bűnöst keres, akit meg tud büntetni. Az igazságosságért vívott harca során így bosszúállónak vagy megtorlónak nevezheti ki magát, és tetteit arra használja, hogy az igazságosság mérlegét „egyenesbe hozza”.

A szemérmetlenség alatt pedig az Enneagram a másik bármiféle gátlástalan kihasználását, birtoklását vagy elnyomását; a másik emberen kedvtelésből vagy szenvedélyből elkövetett erőszaktételt érti. Vagyis azt, hogy a Nyolcas voltaképpen nem tiszteli mások emberi méltóságát.

Elhárító mechanizmusa a tagadás. A Nyolcas bizonyos esetekben félresöpör mindent, ami nem illik bele a saját, igazságról és igazságosságról alkotott koncepciójába. De mindenekelőtt saját gyengeségét, hatalmának korlátait fojtja el és tagadja meg.

A kiegyensúlyozatlan Nyolcas

Gyakran harcias módon akar kapcsolatokat teremteni; támadókedvét ő maga egyfajta „játékosságnak” tekinti, míg környezete számára viselkedése agresszívnek hat. Előszeretettel juttatja kifejeződésre hatalmát különféle erődemonstrációkkal. Ha azt tapasztalja, hogy ellenfele buta vagy gyáva, akkor végérvényesen „elintézi” – még akkor is, ha már a földön fekszik; önmagához hasonló kaliberű ellenfelét azonban képes tisztelni.

Amennyiben hatalmi pozícióba kerül, az éretlen Nyolcas alárendeltjei elnyomottnak vagy kitaszítottnak érzik magukat; míg ő maga rendszerint nem veszi észre, hogy viselkedése másokban félelmet kelt. Hatalmát élvezi, és mindenről tudni akar: hajlik a fölényességre, túlzottan kontrolláló viselkedésre és akaratosságra. A munkájukat nem megfelelően végzőkkel szemben türelmetlen; nyersességével akaratlanul is lebénítja, elriasztja az embereket.

Saját véleményét abszolútnak tekinti, nem érdekli mások érvelése. Nem zavarja, ha „elefánt a porcelánboltban” stílusban nyilvánul meg: haragját többnyire azonnal és közvetlen módon önti ki – hogy aztán azonnal áttérjen más napirendi pontokra. Dühének áldozatai ezzel szemben nem térnek magukhoz ilyen gyorsan.

Mások elé magas morális követelményeket állít anélkül, hogy ő maga betartaná azokat. A Heteshez hasonlóan hajlik ösztönei kiélésére – azonban a Nyolcas esetében ez ritkán ölt kulturált formát. A Hetes azért élvezi a dolgokat, hogy elkerülje a fájdalmat – a Nyolcas viszont ünnepel; bűntudat nélkül élvezi az ételt, italt és szexet, mivel ez hozzátartozik a teljes élethez.

Kapcsolataiban sokszor érzéketlen, követelőző, arrogáns, harcias, zsarnokoskodó. Egocentrikus – nem hajlandó a kompromisszumra, és a hibákat keresi. Nem kér bocsánatot, nem bocsájt meg, és semmit nem von vissza. Ismerőseit a barát / ellenség sémája szerint skatulyázza be – ami gyakran egyáltalán nem helytálló. Hibáit nem ismeri el, mivel az számára gyengeségnek tűnne.

Mivel kontrollálni akarja, hogy mi hogyan történjen az életében, a szerelem megélése nehézségeket hordoz számára; hiszen az egészséges partnerkapcsolat feltétele a kompromisszumkészség, ami nem erőssége. Az éretlen Nyolcas a hím-soviniszta macsó megtestesítője. Gondjaira az önmagát feladó partner sem jelent megoldást, mert ebben az esetben a párkapcsolat elveszíti az egyenlőségre alapuló kölcsönösségét; a Nyolcas nem lesz képes tisztelni társát.

Megbékélés

A Nyolcas szellemi gyümölcse az ártatlanság – ami a benne rejlő védtelen és bizakodó kisgyermek jellemzője.

Meg kell tanulnia

 • hogy ne csak önmagán kívül (egy kisgyerekben, nőben vagy állatban) lássa meg és pártolja a sebezhetőséget
 • megtalálni az utat saját gyengéd („női”) oldalához: befelé fordulni, és felfedezni azt azáltal, hogy
 • őszintén szembesül saját gyengeségével – vagyis önmagától is megkövetelni azt az őszinteséget, amit másoktól elvár
 • betartani a szabályokat, amiknek a betartását másoktól megköveteli
 • mások álláspontját is figyelembe véve egészséges kompromisszumot kötni
 • elismerni, ha hibázik, és bocsánatot kérni – ekkor majd észreveszi, hogy ez nem gyengeség, hanem igazi erő
 • a hatalmat mások oltalmazására, és nem megalázásra, lealacsonyításra vagy uralkodásra használni
 • magánéletében kifejezésre juttatni gyengédségét azok iránt, akiket szeret

A Nyolcas segítő szava a könyörület. Csak a saját belső igazságával való őszinte szembesülés szabadítja fel arra, hogy meglássa és elfogadja saját gyengeségét – és ezáltal megtanulja mások gyengeségét is elviselni és elfogadni.

A kiegyensúlyozott Nyolcas

Az élet szenvedélyes szerelmese. Jó abban, hogyan indítson el dolgokat; vezetői ambíciói vannak. Jelentős önbizalommal bír; vonzódik az olyan hivatásokhoz, ahol bizonyíthatja felelősségtudatát és remek problémamegoldó képességét. Mivel szereti szabadon meghozni a döntéseit, gyakran önállóan (vállalkozóként) dolgozik.

Erőssége, hogy képes a társadalmak és intézmények hazug színfalait áttörni és szétszakítani. Minden más típusnál inkább rendelkezik azzal a képességgel, hogy kihozza másokból saját, valós lehetőségeiket és képességeiket. Karizmatikus erővel tudja lelkesíteni és elköteleződésre bírni környezetét – képes másokban olyan bizalmat ébreszteni, aminek segítségével bárhová követik őt; mivel érzik rajta, hogy végigcsinálja azt, amibe belefog.

Kapcsolataiban hűséges, gondoskodó, pozitív, játékos, igazságos, őszinte, elkötelezett, bőkezű és támogató.

Nyolcasnak lenni jó!

 • Független és önálló vagy.
 • Szembenézel és meg is birkózol a kihívásokkal.
 • Bátor, egyenes, őszinte vagy.
 • Minden élvezetet megragadsz.
 • Támogatod, erősíted és véded azokat, akik közel állnak hozzád.
 • Igaz ügyeket támogatsz.
 • Szülőként ragaszkodó, gondoskodó – bár néha szigorú vagy.

Tanácsok a mindennapokhoz – Nyolcasoknak

Tégy jót önmagaddal!

 • Vedd észre, ha irreális elvárásaid vannak önmagaddal szemben – és engedd el őket.
 • Szakíts időt sportolásra, mozgásra, kreatív időtöltésre – hiszen valószínűleg alapvetően szeretsz a szabadban lenni.
 • Keress olyan partnereket, akik elfogadják – sőt, élvezik megbotránkoztató és nonkonformista viselkedésedet.
 • Munkád kapcsán olyan emberekkel vedd körül magad, akik tisztelik az egyenességedet, és őszinték veled.

Kapcsolatok

 • Ha méltányolsz valamit, fejezd ki szóban is.
  Mantra: „Megmutatom a lágyságomat és szeretetemet azoknak, akiket szeretek.”
 • Tartsd szem előtt, hogy bár a vita rád pezsdítően hat – a többiekre nem annyira.
 • Vedd észre, mikor a „direkt” stílusoddal akaratlanul is megfélemlíted a környezetedet.
 • Tanulj meg tárgyalni – és nem lehengerelni a többieket.
 • Partnereid tapasztalatait vagy véleményét ne utasítsd el és söpörd le az asztalról!
 • Ne hajts másokat olyan keményen, mint saját magadat.
  Mantra: „Egy jó kapcsolat megér néhány kompromisszumot.”

Indulatok

 • Hajlamos vagy olyan dolgok miatt méregbe gurulni, ami korábban történt veled. Tanuld meg fájdalmadat, sértettségedet azonnal kifejezni – így elkerülheted a későbbi váratlan indulat-kitöréseket.
 • Nyugodt és biztonságos környezetben beszéld ki magadból az indulataidat – akár egy megbízható jó barátnak, akár szakembernek.

Tanácsok a mindennapokhoz – a Nyolcasok környezetének

 • Állj ki magadért, ha úgy hozza a helyzet – és állj ki érte is.
 • Légy magabiztos, erős és egyenes vele.
 • Ne pletykálj róla, ne élj vissza a bizalmával.
 • Oszd meg vele az érzéseidet – légy sebezhető.
 • Vedd észre és értékeld, amikor gyöngéd és sebezhető.
 • Hagyj neki időt és teret arra, hogy egyedül lehessen.
 • Méltányold az erényeit – de ne hízelegj neki.
 • Mivel gyakran előfordul, hogy nyersen és erőszakosan nyilvánul meg, tanuld meg, hogyan tudod ezt NEM személyes támadásnak megélni.
 • Ha üvöltözik, átkozódik, káromkodik, jusson eszedbe, hogy – ilyen a természete…

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Egy kis gondolat “Enneagram Nyolcas – ismerkedj meg a Harcos típussal!”